Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul care prelucrează date cu caracter personal prin intermediul www.Storage-Logistics.ro este societatea HIGH LEVEL MANAGEMENT SRL cu sediul în Bucuresti, str. Ing. Zablovschi nr 64B, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/16903/2006, CUI RO 19129082.

Operatorul HIGH LEVEL MANAGEMENT SRL (denumit în continuare “STORAGE-LOGISTICS” sau “Operatorul”) poate fi contactat  la sediul sus-menționat, la adresa de e-mail: Sales@Storage-Logistics.ro sau telefon 0722.583.621.

Conform cerințelor, Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) precum și celor ale Legii nr. 190/2018 privind măsurile de aplicare a acestui Regulament, STORAGE-LOGISTICS are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizează utilizatorii site-ului www.Storage-Logistics.ro.

2. DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE OPERATOR PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI www.Storage-Logistics.ro:

STORAGE-LOGISTICS colectează date cu caracter personal pe baza furnizării voluntare de către persoanele vizate (vizitatori ai site-ului). Categoriile de date cu caracter personal colectate depind de natura modului în care vizitatorul dorește să interacționeze cu site-ul www.Storage-Logistics.ro.

2.1. Ne sesizați prin reclamații/ sugestii cu privire la calitatea produselor furnizate de STORAGE-LOGISTICS sau ne contactați în vederea furnizării unei oferte, prin completarea formularului de contact;

Prin completarea formularului de contact de către persoanele vizate, putem colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, județ și orice alte date persoanale se furnizează prin completarea câmpului „Mesaj” disponibil în acest formular.

Datele furnizate voluntar prin intermediul formularului de contact sunt utilizate pentru a da eficiență solicitării persoanei vizate exprimată prin completarea câmpului „Mesaj” sau, după caz, pentru contactarea pe e-mail/ telefonică cu privire la oferta solicitată.

STORAGE-LOGISTICS poate colecta involuntar și alte date, dar care nu conduc la identificarea unică a persoanei vizate (numele fișierului solicitat, tipul de browser folosit, limba browser-ului utilizat, tipul de sistem de operare folosit, adresa IP a computerului utilizat pentru navigarea pe site, data și ora accesării site-ului, cantitatea de date transferate, starea accesului - exemplu: transfer de fișere, disponibilitatea fișierului etc., conținutul posibil al formularului de contact precum și alți parametri tehnici) furnizate de către browserul de internet, prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către STORAGE-LOGISTICS pentru a îmbunătăți serviciile/ produsele oferite clienților săi. Astfel de informații nu vor fi însă utilizate pentru a identifica vizitatorii site-ului și nu vor fi făcute publice, altfel decât în condițiile descrise în prezenta Politică de Confidențialitate;

3. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

STORAGE-LOGISTICS prelucrează datele cu caracter personal furnizate prin intermediul www.Storage-Logistics.ro în următoarele scopuri și temeiuri legale:

  • în baza consimțământului persoanei vizate, pentru a răspunde solicitărilor formulate pe site (prin completarea formularului de contact în funcție de opțiunea exprimată de persoana vizată);
  • în baza consimțământului expres al utilizatorului site-ului în scopuri de marketing, pentru trimiterea de newslettere, în format exclusiv electronic;
  • în interes legitim, datele personale colectate involuntar, pentru a înțelege nevoile și așteptările clienților și pentru îmbunătățirea serviciilor/ produselor oferite.

Prin completarea formularelor disponibile pe site-ul www.Storage-Logistics.ro sau a inserării adresei de e-mail pentru comunicări de marketing ori a oferirii consimțământului în scopuri de marketing pe orice material pus la dispoziție de STORAGE-LOGISTICS sau de un partener al acestuia ce colectează consimțământul în scopuri de marketing pentru STORAGE-LOGISTICS, fiecare utilizator și-a exprimat consimțământul ca Operatorul să  prelucreze datele acestuia cu caracter personal, în conformitate cu scopurile declarate în prezenta “Politică de Confidențialitate”, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu a prevederilor naționale în vigoare și cu cele ale Legii nr. 190/2018 privind măsurile de aplicare ale acestui Regulament;

STORAGE-LOGISTICS poate dezvălui datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului www.Storage-Logistics.ro angajaților autorizați sau altor companii cu care se află în relații de parteneriat pentru ca acestea să le prelucreze în numele Operatorului, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate în prezentul document, prin care terțul garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/ bancare sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, furnizor servicii website.

STORAGE-LOGISTICS va dezvălui informațiile personale colectate în scopurile precizate în prezentul document atunci când acest lucru este necesar pentru respectarea legii și/ sau la solicitarea autorităților competente; în vederea punerii în aplicare a Termenilor și Condițiilor de utilizare; pentru protejarea dreptului de proprietate sau siguranță STORAGE-LOGISTICS, a clienților noștri sau a altor persoane. Aceasta include schimbul de informații cu alte companii și organizații pentru protecția și reducerea riscului împotriva fraudei. Aceste cazuri nu includ vânzarea, închirierea, partajarea sau dezvăluirea în alt mod a unor informații personale de identificare de la clienți în scopuri comerciale, încălcând angajamentele stabilite în Termeni și Condiții.

În prelucrarea datelor cu caracter personal, STORAGE-LOGISTICS va acționa în mod legal, echitabil și transparent. Prelucrarea datelor se realizează în scopuri determinante, explicite și legitime. Procesarea datelor este adecvată și limitată, doar în raport de necesitate a realizării scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi reținute doar pe perioada de timp necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o manieră adecvată pentru asigurarea securității și integrității datelor.

Dacă nu doriți să folosim informațiile personale pe care le colectăm pentru a permite optimizarea Serviciilor sau pentru a permite terților colaboratori să personalizeze anunțurile pe care vi le afișăm, vă rugăm să vă exprimați opțiunea în acest sens în conformitate cu pct. 4 al prezentului document sau să procedați la dezinstalarea cookie-urilor corespunzătoare având opțiunea de a urma etapele prezentate în Politica de Cookies.

Pentru asigurarea legalității prelucrării datelor cu caracter personal, STORAGE-LOGISTICS își asumă responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform legislației în vigoare, aplicabile datelor cu caracter personal.

4. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa de contact a STORAGE-LOGISTICS prezentată la pct. 1, vă puteți exercita drepturile legale de care dispuneți în calitate de persoană vizată, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului 679/2016, respectiv:

 

  • Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea STORAGE LOGISTICS cu privire la faptul că sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana în cauză și, în cazul unui răspuns afirmativ, se va putea obține acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele respective.
  • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate din partea STORAGE-LOGISTICS.
  • Dreptul la ștergerea/ eliminarea datelor ("dreptul de a fi uitat") semnifică dreptul persoanei vizate de a solicita să fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana în cauză decide să își retragă consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana în cauză se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate de Operator, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana în cauză se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care STORAGE-LOGISTICS nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana în cauză le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale STORAGE-LOGISTICS prevalează asupra celor aparținând persoanei vizate.
  • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul persoanei vizate de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, însă doar dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  • Dreptul la opoziție vizează dreptul utilizatorului site-ului de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al Operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.
  • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate din partea STORAGE LOGISTICS.

 

În situația în care se consideră că drepturile prevăzute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, orice persoană vizată are posibilitatea de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plângeri.

 

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt următoarele: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

 

Stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene. Acestea sunt reținute pentru o perioadă adecvată scopului pentru care au fost prelucrate, aceasta neputând depăși 5 ani de la momentul colectării.

 

Modificarea Politicii de Confidențialitate

Dacă este necesară o schimbare a prezentei Politici de Confidențialitate, STORAGE-LOGISTICS va publica respectivele modificări pentru a asigura o informare corectă și completă privind prelucrarea datelor.

Compare listings

Compare